Susa Web Tools
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سرایم بوانات

من از دست غمت....

دلم تنگ است... به دنیای تنهایی ام پناه آورده ام؛ همان دنیایی که همیشه ی زمان ها در آن آرام می گیرم... در این دنیا آموختم تنها آمدن، تنها بودن و تنها رفتن را... این سرنوشت غم انگیز انسان است... در این میان هرچه انسان از دنیای فراموشی بیشتر فاصله می گیرد، تنهاتر می شود و هر چه روح فراخ تر می گردد، غمگین تر می شود و محزون تر ... سر در گریبان غم و چشم در افق دوردست خدا کرده ام و از این فاصله می نالم... غمگینم به خاطر غم دیگران؛ انسان های تنهایی که جزء خدا کسی ندارند تا درد دلٍ بی تابشان را چو من با او گویند... و این است سرگذشت انسان، انسانِ عاشق آفریده شده ی خدا... و همیشه عشق در جدایی معنا می یابد... عاشق سینه چاک می باید در فراق و جدایی از معشوقش جدا نباشد... در زمان هایی که نمی بیندش، ناله سر کند و در وصال تنها نظاره... در دوری فریاد برآوردن و در لحظه ی رسیدن تنها نگاه دوختن و فرصت را غنیمت شمردن و محو شدن در او، شیوه ی دلباختگان است... خدایا! غمم را ز چشمم نمی خوانی؟!... خدایا عاشقم و مزد چنین عاشقی، تنهایی است، تنهاییی بهتر از تمام با هم بودن ها...

در این شبهای قدر التماس دعانوشته شده در یکشنبه 89/6/7ساعت 6:15 عصر توسط سجاد فرزان مهر نظرات ( ) |

ادامه مطلب...

نوشته شده در یکشنبه 89/6/7ساعت 6:13 عصر توسط سجاد فرزان مهر نظرات ( ) |

ادامه مطلب...

نوشته شده در پنج شنبه 89/6/4ساعت 1:28 عصر توسط سجاد فرزان مهر نظرات ( ) |


Design By : Pichak